Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

Handyperson
2074 07fc
Reposted frommslexi mslexi
Handyperson
2079 d9ad
Reposted frommslexi mslexi
Handyperson
Handyperson
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil-paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromborn2die born2die viajakubzulczyk jakubzulczyk
Handyperson
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
Handyperson
6224 0724
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasamovolka samovolka
Handyperson
5900 cc0b
3109 fa9d
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viasamovolka samovolka
Handyperson
5520 ccef
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Handyperson
4647 5d50
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Handyperson
5822 b35f
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Handyperson
2613 4b97 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Handyperson
2638 1daf
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Handyperson
Handyperson

Nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś gorszy.

— Forrest Gump
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viamojanazawsze mojanazawsze
Handyperson
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
Handyperson
0685 9e76
Reposted fromoutline outline viamojanazawsze mojanazawsze
Handyperson
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało.
— Świetlicki
Reposted fromunr-eal unr-eal viamojanazawsze mojanazawsze
Handyperson
Handyperson
Chce - nie mam. Mam -  nie chce.
— I zrozum tu samą siebie..
Reposted fromxan xan viamojanazawsze mojanazawsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl